سمینــــــــــار مــــــــــن
LOADING

ثبت برند در ویلاانجین

در این آموزش میخواهیم


در این آموزش میخواهیم برندها را ثبت، آنها را به دسته بندی های مربوط خود متصل و سپس از آنها در ثبت محصول استفاده کنیم. (هم چنین در وبسایت های چند زبانه می توانیم آنها را نیز ترجمه کنیم.)>تکرار شده
دقت کنید، ثبت برند برای محصول، اختیاری است و در صورتی که شما فقط حول محصولات خود فعالیت میکنید، می توانید از این مرحله عبور کنید.


1.دکمه ی منو سمت راست را میزنیم و وارد بخش مدیریت محصولات می شویم.
2.(پس از ورود به قسمت مدیریت برند)مانند سایر بخش ها، دکمه ی پلاس گوشه سمت چپ پایین را میزنیم و سپس با وارد کردن مشخصات لازم در کادر زیر برند مورد نظر را ایجاد میکنیم.
3.در این قسمت دسته بندی هایی که مرتبط با برند هستند یا به بیان دیگر دسته بندی هایی که این برند در آنها محصول دارد را انتخاب میکنیم.
4.اگر وبسایت شما چند زبانه است، از این بخش میتوانید برند را به زبان مقصد ترجمه کنید.
5.حال برای تست، به صفحه ی ثبت محصول میرویم و دسته ی بندی مورد نظر را انتخاب و میبینیم که برندهای متصل در اینجا لیست می شوند.


، آنها را به دسته بندی های مربوط خود متصل و سپس از آنها در ثبت محصول استفاده کنیم. (هم چنین در وبسایت های چند زبانه می توانیم آنها را نیز ترجمه کنیم.)>تکرار شده
دقت کنید، ثبت برند برای محصول، اختیاری است و در صورتی که شما فقط حول محصولات خود فعالیت میکنید، می توانید از این مرحله عبور کنید.


1.دکمه ی منو سمت راست را میزنیم و وارد بخش مدیریت محصولات می شویم.
2.(پس از ورود به قسمت مدیریت برند)مانند سایر بخش ها، دکمه ی پلاس گوشه سمت چپ پایین را میزنیم و سپس با وارد کردن مشخصات لازم در کادر زیر برند مورد نظر را ایجاد میکنیم.
3.در این قسمت دسته بندی هایی که مرتبط با برند هستند یا به بیان دیگر دسته بندی هایی که این برند در آنها محصول دارد را انتخاب میکنیم.
4.اگر وبسایت شما چند زبانه است، از این بخش میتوانید برند را به زبان مقصد ترجمه کنید.
5.حال برای تست، به صفحه ی ثبت محصول میرویم و دسته ی بندی مورد نظر را انتخاب و میبینیم که برندهای متصل در اینجا لیست می شوند.